در صورتی که با درگاه پرداخت مشکل برخوردید می توانید مبلغ مورد نظر خود را به یکی از شماره حساب/کارت های زیر واریز نمایید و رسید آن را به آدرس ایمیل info@mashhadzaferan.com ارسال فرمائید .

تمامی شماره حسابها به نام آقای غیب دوست می باشد

بانک ملت

شماره کارت : 7199-6675-3375-6104

شماره حساب : 8525739514

بانک شهر

شماره کارت : 7005-1657-0610-5047

شماره حساب : 700795742702

تمامی شماره حسابها به نام آقای غیب دوست می باشد